دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 7-25

چکیده
  این مقاله به مسئلة عمومی کردن علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی می‌‌پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله‌ها در ایران منتشر می‌شوند اما هنوز به‌عنوان مقوله‌ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده‌اند. مقالة حاضر با توجه به نقش مجله‌های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزة عمومی بر زبان به‌کاررفته ...  بیشتر