دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

توحید علیزاده؛ نریمان محمدی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 119-144

چکیده
  مطالعة پیشِ‏رو به بررسی نقش رسانه‏های اجتماعی نوین در شکل‏گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می‏پردازد. روش پژوهش کیفی می‌باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است. بر این اساس مصاحبه‌های مجازی آنلاین با 29نفر از افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند، صورت گرفته است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری است. ...  بیشتر