دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مدل‌سازی نقش عوامل سازمانی در پرسه‌‌زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکۀ عصبی مصنوعی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 175-195

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.252057.3198

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف مدل‌سازی نقش عوامل سازمانی تعارض شغلی و رهبری زهرآگین در پرسه­زنی اینترنتی صورت گرفت. این پژوهش، از نظر راهبرد اصلی، کمّی و، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی‌ـ‌همبستگی بود. جامعۀ آماری این مطالعه شامل کارکنان ستادی دانشگاه­های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در چهار سطح تراز عملکرد بین‌المللی، ملی، ...  بیشتر