دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
نگرش نسلها به تمایزات بین‌نسلی در ایران بر مبنای جامعه ‎پذیری رسانه ای

محمدحسن یادگاری؛ مهدی منتظرقائم؛ مهدی کاشفی فر

دوره 23، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.224629.3042

چکیده
  فنّاوری‌های رسانه‌ای جهان ذهنی جوامع را تغییر داده‌اند. این تغییرات، همگام با تغییرات شتابان و پرسرعت فنّاوری‌ها، نتایج گوناگونی را برای افراد به همراه داشته‌اند. مهم‌ترین این تفاوت‌ها تفاوت‌ در نگرش‌های معرفتی هر نسل است. آنچه‌ به‌عنوان ‌پیش‌فرض این پژوهش تلقی می‎شود این است که نظام معرفتی هر دوره ساخت‌پذیر است و عاملیت ...  بیشتر