دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تحلیل نگرش صاحب‌نظران علوم ارتباطات اجتماعی دربارۀ عوامل مؤثر بر بی‌موبایل‌هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا دستغیب شیرازی؛ سیدمحمد دادگران؛ نسیم مجیدی؛ ندا سلیمانی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 103-134

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.240409.3137

چکیده
  پژوهش کیفی ـ کمّی (آمیخته) پیش ‎رو به‌منظور تحلیل نگرش صاحب‌نظران علوم ارتباطات اجتماعی دربارۀ عوامل مؤثر بر بی‌موبایل‌هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. ابتدا، با رویکرد کیفی و روش تحلیل داده‌بنیان، ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها را استخراج کردیم. بر این اساس، با 22 نفر از استادان و نخبگان دارای سابقۀ تدریس و پژوهش در ...  بیشتر