دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
کارکردهای «پیکربندی‌اجتماعی» به‌مثابه هنر اجتماعی با تکیه بر اندیشه‌های جوزف بویز

ساره ملکی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 249-276

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.234442.3103

چکیده
  پیکربندی‌اجتماعی، نوعی اقدام اجتماعی هنر است که در آن اندیشه، گفت‌وگو نقش اصلی دارند. اصطلاح پیکربندی‌اجتماعی، نخستین بار توسط هنرمند و سیاستمدار آلمانی، جوزف بویز مطرح شد. پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کارکردهای پیکربندی‌اجتماعی به‌مثابه هنر اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، به مهم‌ترین اندیشه‌های بویز در رابطه با پیکربندی‌اجتماعی ...  بیشتر