دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تأثیر فیلم‌های هنری و غیر هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

کمال خلیل بیگی؛ حمید عزیزی؛ سید محمد مهدیزاده

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.152941.2594

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو تأثیر نوع فیلم­(هنری و غیر هنری) بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستان شهر سنندج است که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس سه کلاس 20 نفری در درس «علوم اجتماعی» برای نمونه آماری انتخاب شدند. بدین‌ترتیب که سه گروه دانش­آموزان ...  بیشتر