دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تحلیل رابطۀ عاملیت کنشگر‌‌‌‎‌ ـ‌ ساختار با عادت‌وارۀ بوردیو در فرهنگِ‌کسب‌وکار دانش‌بنیان

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.116327.2350

چکیده
  این تحقیق رابطۀ متغیرهای عاملیت کنشگر- ساختار را در فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان و بر اساس مفهوم عادت‌وارۀ کسب‌وکار بررسی می­کند. جامعۀ آماری، تمام اعضای شرکتهای رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونۀ 204 نفر می­باشند. عادت­وارۀ کسب‌وکار بر اساس نظریۀ بوردیو و با چهار بُعد نوآوری، تعامل اجتماعی، بازارگرایی و تدوین ...  بیشتر