نویسنده = هادی خانیکی
نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکۀ رسانه‌ها

دوره 21، شماره 49، فروردین 1399، صفحه 7-31

10.22083/jccs.2019.126933.2401

سوسن باستانی؛ هادی خانیکی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی


بررسی نگرش مخاطبان دربارۀ تأثیر پیام‏های سلامت تلویزیون

دوره 12، شماره 15، آذر 1390، صفحه 151-187

هادی خانیکی؛ حبیب راثی تهرانی