دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سنجش میزان مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعۀ دو نسل پس از انقلاب اسلامی-گروههای سنّی 15 تا 30 و 50 تا 65 سال)

مسیح علی‌پور؛ حسن محدثی گیلوایی؛ الله کرم کرمی‌پور

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 205-234

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.153657.2601

چکیده
  موضوع این مطالعه بررسی تغییرات ارزشها، نگرشها و روشهای دینی از طریق سنجش میزان خوداتکایی و مرجعیت‌‌گرایی در امور دینی نسل حاضر و نسلهای اوّلیۀ بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 است. فرضیه‌های تحقیق که از دیدگاههای نظری مرتبط با خوداتکایی و مرجعیت‌گرایی استخراج ‌شده‌اند، با استفاده از داده‌هایی که به روش پیمایشی گردآوری‌شده آزمون ...  بیشتر