دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز

محمدمهدی پرهیزگار؛ ولی‌محمد درینی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 217-240

چکیده
  هدف اصلی مقالة حاضر، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور در ایران با تکیه بر الگوی باز در صنعت چاپ و نشر کشور است. بر این مبنا از هفت هدف و فرضیة فرعی برای سنجش استفاده شد. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، تحقیقی و توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. جامعة آماری نیز تمامی صاحبان یا مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعة ...  بیشتر