دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبه‌های آن بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی

عباس مقتدایی؛ کبری راعی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 57-93

چکیده
  در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه‌شده و بررسی وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مصوبه‌های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سال‌های 1372 تا 1389 داده‌های پژوهش را تشکیل می‌دهد. روش بررسی، تحلیل محتوای مصوبه‌های شورای فرهنگ عمومی با استفاده ازآزمون‌های «خی دو» ...  بیشتر