دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سبک ‌‌زندگی در رمان «نخل‌های بی سر» و «ریشه در اعماق»

محسن ظریفی‌نیا؛ محمود بشیری

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 169-200

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.183021.2785

چکیده
  سبک‌ زندگی مجموعه‌ای از اصول رفتاری در عرصه‌های مختلف زندگی است. در دهه‌های اخیر برای  ‌‌کاربردی‌ کردن مفهوم آن در محافل‌ ادبی،‌ مخاطب با کارکردهای مثبت و منفی سبک ‌زندگی در ادبیات ‌داستانی مواجه‌ شده است و با مطالعة موارد ذهنی و عینی، ذهنش بسوی سبک‌های برتر نیز، جلب شده ‌است. مطلب حائز اهمیت، بازخوانی سبک زندگی رزمندگان ...  بیشتر