دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهسا رجب‌زاده

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 145-173

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.70607.2050

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازها، چالش­ها و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل­گیری شبکه اجتماعی نخبگان ایران است. در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که مهم­ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه اجتماعی مجازی نخبگان ایران کدامند. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای نخبگان ...  بیشتر