دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، ، صفحه 89-123

چکیده
  مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان؛ ابتدا بر پایه‌ ابعاد پنجگانه‌ مدل گلاک و استارک شاخص‌سازی شده؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال شناسایی دقیق ابعاد پنجگانه‌ فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین ابعاد پنجگانه‌ دینداری بر پایه‌ رویکرد هیجانی روان‌شناسانی نظیر ماندلر، شاختر، آرنولد و انطباق دیدگاه‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 183-213

چکیده
  مقاله حاضر به دنبال شناسایی رابطه آماری بین مسائل کار و شغل دانشجویان و اثرگذاری آن بر میزان پشتکار و موفقیت تحصیلی بوده که در قالب الگوهای آماری مختلف در نرم‌افزار لیزرل مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار آماری ...  بیشتر

نظریة بنیادی به مثابه روش نظریه‌پردازی

حسن کلاکی

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، ، صفحه 119-140

چکیده
  نظریة بنیادی روشی مدرن برای کشف مفاهیم بنیادی از دلِ داده‌های تحقیق کیفی است. از این منظر، یک روش کیفی با تکنیک اکتشافی- استقرائی است، اما پوزیتیویسم روشی است کمّی‌ با تکنیک قیاسی به دنبال تأیید یا ردّ مدل نظری و فرضیات تحقیق. نظریة بنیادی سه مرحلة اساسی کدگذاری باز، محوری و انتخابی دارد. البته مراحل روش‌شناسی نظریة بنیادی لزوماً ...  بیشتر

مقایسة ارزش‌های مذهبی دو نسل جدید و پیشین در ایران

حسن کلاکی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، ، صفحه 171-197

چکیده
  ازآنجاکه در جامعه با جمعیت حجیم جوان روبه‌رو هستیم، تفاوت نسلی و اختلاف نسلی اهمیت شایانی دارد. زیرا تفاوت نسلی بیش از حد در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، هم خانواده را به محل اختلاف بین والدین و فرزندان تبدیل می‌کند و هم جامعه را در مواجهه با هنجارها و ارزش‌های جوانان به چالش می‌کشاند؛ به‌طوری‌که پیامد این شکاف نسلی ...  بیشتر

بررسی مقایسة میزان تدین جوانان و ابعاد آن در سه پایگاه اجتماعی بالا، متوسط و پایین

حسن کلاکی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 107-137

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة همبستگی پایگاه اجتماعی جوانان و تدین آنان بررسی می‌شود. ازاین‌رو پس از مروری بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسان، دیدگاه‌ها، نتایج تحقیقات و یا فرضیاتی مطرح می‌شود، که به رابطة بین پایگاه اجتماعی و تدین اشاره دارند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده‌ها، به تدین و ابعاد آن پرداخته می‌شود. گفتنی است که ...  بیشتر