دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تجزیه و تحلیل رابطۀ میان استفاده از موبایل و جامعه‏پذیری مدرسه‏ای با تأکید بر دانش‏آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشتِ لرستان (سال1390)

سیدکمال‏الدین موسوی؛ فرشاد جمالی

دوره 12، شماره 15 ، آذر 1390، ، صفحه 77-117

چکیده
  موبایل به منزلۀ یکی از فناوری‏های نوین و تأثیرگذار ارتباطی هم‏اکنون حضوری ناخوانده، ولی فعال در بین نوجوانان و جوانان دارد و در فضاهای آموزشی بسیاری، سنن و آموزه‏های تعلیم و تربیت سنتی را به چالش می‏کشد. در این راستا، مطالعه دربارۀ رابطۀ میان استفاده از موبایل و جامعه‏پذیری مدرسه‏ای دانش‏آموزان، درواقع ردیابیِ یکی از ...  بیشتر