دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تجددگرایی و همسرگزینی تحقیقی مقایسه‏ای در بین زنان مناطق1 و 11 شهر تهران

باقر ساروخانی؛ مریم مقربیان

دوره 12، شماره 15 ، آذر 1390، ، صفحه 43-75

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی گرایش به تجددگرایی و نگرش به مراسم ازدواج و آثار آن در واسطه‏های گزینش همسر و نگرش به مهریه است که با نام «تجددگرایی و همسرگزینی؛ تحقیقی مقایسه‏ای در بین زنان مناطق 1 و 11 شهر تهران» در سال 1388 انجام شده است. نظریۀ کارکردگرایی ساختاری به مثابه چارچوب نظری انتخاب شد و روش تحقیق، شیوۀ پیمایش است. انتخاب نمونه ...  بیشتر