دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
خبرگزاری‌ها و فناوری‌های جدید رسانه‌ای (مطالعة تطبیقی کارکردهای رویترز، آسوشیتدپرس، پی.تی.آی و ایرنا در عصر اینترنت با تأکید بر عملکردِ خبرگزاری جمهوری اسلامی)

علیرضا عبداللهی‌نژاد؛ حسینعلی افخمی

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 103-127

چکیده
  ساختار و عملکرد حرفه‌ای خبرگزاری‌ها در دو دهة اخیر، تحت تأثیر پیدایش تلویزیون‌های خبری 24 ساعته و گسترش فزایندة رسانه‌های جدید مبتنی بر وب، با چالش‌هایی روبرو شده و این مسئله، رقبای قدرتمندی را فراروی فعالیت حرفه‌ای خبرگزاری‌ها قرار داده است. در چنین فضایی، خبرگزاری‌ها برای حفظ جایگاه، بقاءپذیری و موقعیت رقابتی، ...  بیشتر