دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی

سلیمان مولوی؛ سعید عابسی؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-53

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی است. با انجام مطالعه‌های مختلف و بررسی پیشینة موضوع، تصمیم‌های راهبردی و آمیختة بازاریابی به‌عنوان عوامل محیط داخلی و تکنولوژی و زمان نیز به‌عنوان عوامل محیط بیرونی تأثیرگذار کسب‌وکار در نظر گرفته شد. جامعة آماری، ناشران ...  بیشتر