نویسنده = باقر ساروخانی
تحلیل جامعه‌شناختی مهم‌ترین مانع فرهنگی توسعۀ سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 19، شماره 43، آذر 1397، صفحه 107-144

10.22083/jccs.2018.127866.2409

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 18، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-32

10.22083/jccs.2018.98774.2259

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا