دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ

دوره 24، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.333233.3568

چکیده
  این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی ایران در افق سال ۱۴۰۴ است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده‌پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت‌ها است که در این راستا با ۲۰ نفر از صاحب‌نظران و متخصصان ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 75-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.221787.3027

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف طراحی الگوی نقش سواد رسانه‌ای در ارتقای سرمایۀ اجتماعی در شهر یزد و با بهره‌گیری از روش گراندد تئوری انجام شد و از نوع کیفی و بنیادی است. داده‌ها با مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان استخراج شدند و برای انتخاب افراد از روش نمونـه‌گیـری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در ادامه، مصاحبه‌ها ...  بیشتر

ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری شهروندی به‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.211445.2974

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگو از روزنامه­‌نگاری ­شهروندی به­‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران براساس نظریۀ داده‌بنیاد است. براین‌اساس، داده‌های پژوهش از 25 نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی، با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته و به‌واسطۀ روش نمونه‌­گیری نظری انتخاب و گردآوری شده‌اند. همچنین ...  بیشتر

رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی؛ فائزه تقی‌پور؛ سیدعلیرضا افشانی

دوره 20، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.126787.2406

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه بین مهارت کاربران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و کاربردهای مثبت و منفی آن می‌پردازد. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 385 پرسشنامه محقق‌ساخته بین جوانان شهر یزد توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که هر چه سطح مهارت کاربر افزایش یابد، میزان کاربردهای مثبت شبکه‌های ...  بیشتر