دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟

ناهید مؤید حکمت

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-31

چکیده
  مقالۀ پیش‌رو با حرکت از مفهوم «تمایز بوردیو» به شناسایی  سبک‌های زندگی در تهران می‌پردازد. در این راستا، سؤال محوری: «سبک‏های زندگی در تهران از چه روندی پیروی می‌کنند: تمایز یا یکدستی؟» شکل گرفته است. در سنجش این امر، صور مادی و غیرمادی فرهنگ در نظر گرفته شده است. صور مادی، مواردی چون مصرف خوراک، پوشاک، خانه و صور ...  بیشتر