دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
نیازسنجی برنامة آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس

عباس تقی زاده؛ علی اصغر کیا

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 79-104

چکیده
  سواد رسانه‌ای، مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. در این مقاله، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوۀ اجرا، تدریس، ارزشیابی و محدودیت‌های ورود  آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس کشور با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای، اسنادی و دلفی از دیدگاه صاحب‌نظران بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد بومی‌سازی و ورود آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس، منجر به ...  بیشتر