راه اندازی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی هنر»

پژوهشگاه  فرهنگ، هنر و ارتباطات به زودی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی هنر» را راه اندازی می کند.