راه اندازی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی هنر» http://ssa.ricac.ac.ir/

پژوهشگاه  فرهنگ، هنر و ارتباطات به زودی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی هنر» را راه اندازی می کند.