راه اندازی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی فرهنگ»

پژوهشگاه  فرهنگ، هنر و ارتباطات به زودی فصلنامه علمی «مطالعات  راهبردی فرهنگ» را راه اندازی می کند.