راه اندازی فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی فرهنگ» http://scsj.ricac.ac.ir/

پژوهشگاه  فرهنگ، هنر و ارتباطات به زودی فصلنامه علمی «مطالعات  راهبردی فرهنگ» را راه اندازی می کند.