استفاده از منابع نشریه مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگران محترم

در هنگام تدوین مقاله ضروری است از منابع و مقالات نشریه «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» استفاده شود.