اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد سلگی

روان‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

solgy2042yahoo.com


محمد سلگی