دوره و شماره: دوره 15، شماره 25 - شماره پیاپی 57، خرداد 1393، صفحه 1-254 

مقاله پژوهشی

مصرف موسیقیایی

صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه‌شناسی ساخت‌گرا

صفحه 89-114

فاطمه کاسی؛ یحیی طالبیان؛ رحیمه سیاهی‌پور