دوره و شماره: دوره 18، شماره 37 - شماره پیاپی 69، بهار 1396، صفحه 7-218 
6. برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم‌های ایرانی (سال‌های 1394-1380)

صفحه 163-191

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ همایون مرادخانی؛ علی اصغر اسماعیل‌زاده