دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1387، صفحه 1-214 
1. عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان

صفحه 9-37

مصطفی ادیب؛ زهرا علیپور درویش؛ پیمان متقی