دوره و شماره: دوره 11، شماره 9 - شماره پیاپی 41، بهار 1389، صفحه 1-214 
6. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران

صفحه 147-179

غلامرضا گرایی‌نژاد؛ منیژه هادی‌نژاد؛ آرزو بختیاری