دوره و شماره: دوره 11، شماره 10 - شماره پیاپی 42، مرداد 1389، صفحه 1-268 
ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 51-78

وحید جبارزاده؛ مهدی محمدعلی تبار بائی محمدعلی تبار بائی؛ هادی حسین نیا


رسانه و دین

صفحه 147-182

علی اکبر فرهنگی؛ رقیه جامع