دوره و شماره: دوره 11، شماره 11 - شماره پیاپی 43، آبان 1389، صفحه 1-236 
5. شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی

صفحه 139-165

سیدمحمدصادق مهدوی؛ افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی