دوره و شماره: دوره 11، شماره 11 - شماره پیاپی 43، آبان 1389، صفحه 1-236