دوره و شماره: دوره 12، شماره 15 - شماره پیاپی 47، آذر 1390 
فراز و فرود نقش رزمنده در روایت سه‌گانة «اخراجی‌ها»

صفحه 9-42

نجمه حسینی‏سروری؛ حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی