دوره و شماره: دوره 12، شماره 15 - شماره پیاپی 47، پاییز 1390 
1. فراز و فرود نقش رزمنده در روایت سه‌گانة «اخراجی‌ها»

صفحه 9-42

نجمه حسینی‏سروری؛ حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی