دوره و شماره: دوره 13، شماره 18 - شماره پیاپی 50، شهریور 1391 

مقاله پژوهشی

موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

صفحه 7-34

فاطمه جواهری؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ سمیه شکفته


بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

صفحه 59-81

علی مرشدی‌زاد؛ عباس کشاورزی شکری؛ صالح زمانی