دوره و شماره: دوره 13، شماره 19 - شماره پیاپی 51، آبان 1391 
رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

صفحه 141-159

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی