دوره و شماره: دوره 13، شماره 19 - شماره پیاپی 51، آبان 1391 
5. رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

صفحه 141-159

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی


7. نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی ایرج

صفحه 191-209

مریم صادقی‌گیوی؛ منصوره قنبرآبادی