دوره و شماره: دوره 17، شماره 34 - شماره پیاپی 66، شهریور 1395، صفحه 7-244