دوره و شماره: دوره 17، شماره 33 - شماره پیاپی 65، خرداد 1395، صفحه 7-189 

مقاله پژوهشی

تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری

صفحه 7-30

10.22083/jccs.2016.15426

جمال محمدی؛ امید جهانگیری؛ یوسف پاکدامن


تأثیر فناوری‏های جدید بر اوقات فراغت و سرمایۀ اجتماعی جوانان

صفحه 127-147

10.22083/jccs.2016.15433

امیر رستگارخالد؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ آمنه صلاحی؛ نسرین تاج