دوره و شماره: دوره 23، شماره 59 - شماره پیاپی 91، مهر 1401، صفحه 7-342 
تبلیغات محصولات فرهنگی و ارائۀ مدل مناسب تبلیغاتی در فضای رسانه‌ای ایران

صفحه 219-247

10.22083/jccs.2021.303199.3435

ایرج قره داغی؛ علی اکبر رضایی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی فر