دوره و شماره: دوره 16، شماره 30 - شماره پیاپی 62، شهریور 1394، صفحه 7-265 

مقاله پژوهشی

1. مهم‌ترین ویژگی‌های افسانه‌های پهلوانی ایرانی

صفحه 7-39

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری