دوره و شماره: دوره 21، شماره 52 - شماره پیاپی 84، دی 1399، صفحه 9-344 
8. مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضای سینما در مشهد

صفحه 201-221

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


10. اَشکال بازنمایی «منجی» در انیمیشن کودکانۀ بن‌‏تن

صفحه 251-275

10.22083/jccs.2019.130718.2430

قاسم تورجی؛ نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ سید حسن سلطانی