دوره و شماره: دوره 21، شماره 50 - شماره پیاپی 82، تیر 1399، صفحه 7-270 
عوامل تاثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران

صفحه 241-258

10.22083/jccs.2020.167477.2691

هامون شریفی میلانی؛ زهرا برومند؛ علیرضا امیرکبیری