دوره و شماره: دوره 20، شماره 47 - شماره پیاپی 79، مهر 1398، صفحه 1-245 
تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 95-116

10.22083/jccs.2019.141500.2515

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی