دوره و شماره: دوره 20، شماره 47 - شماره پیاپی 79، پاییز 1398، صفحه 1-245 
4. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 95-116

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی