دوره و شماره: دوره 20، شماره 46 - شماره پیاپی 78، شهریور 1398، صفحه 7-290 
فرهنگ بصری ترسیم شیاطین در نگارگری ایران

صفحه 225-254

10.22083/jccs.2019.133571.2448

هادی بابائی فلاح؛ مهدی مهدی‌زاده؛ محمد خزایی