ا

 • ادیب، مصطفی عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-37]

 • ادیب، مصطفی جهانی‌شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی ایران اسلامی (با تأکید بر راهبرد فرهنگی) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 11-36]

 • ایوبی، حجت‌الله قدرت‌های محلی و فرهنگ در فرانسه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 39-69]

ب

 • بابائی، سکینه وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-132]

 • بانکی، فرزین دیالکتیک و معنا [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 67-88]

 • بشیر، حسن تصویر اسلام به روایت کاریکاتور‌های غربی بعد از 11 سپتامبر [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 9-52]

 • بیچرانلو، عبدالله بررسی حضور بین‌المللی سینمای ایران از دیدگاه کارشناسان و فعالان سینما [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-93]

پ

 • پاکتچی، احمد آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-119]

 • پاکتچی، احمد مطالعة معنا در سنت اسلامی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 121-155]

ج

 • جاسبی، مرتضی تصویر اسلام به روایت کاریکاتور‌های غربی بعد از 11 سپتامبر [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 9-52]

 • جواهری، فاطمه بدن و دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 37-80]

ح

خ

 • خادمی، علی‌اکبر بررسی آسیب‌شناسانۀ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 133-178]

ر

 • رحیمی، علیرضا نگاهی دوباره به‌ ارشاد اسلامی: رویکردی تربیتی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 157-184]

ش

 • شایسته‌فر، مهناز تزیینات کتیبه‌ای مسجد جامع قزوین [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 53-78]

 • شماعی، علی نقش جهانگردی در فرایند همگرایی و توسعۀ فرهنگی کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-106]

ص

 • صدفی، ذبیح‌اله وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-132]

ع

 • عبدالرسولی، رضا بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان 14 تا 29 ساله شهر تهران، براساس نظریة آگنیو [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 79-113]

 • علیپور درویش، زهرا عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-37]

 • عیوضی، محمدرحیم مدیریت فرهنگی کشور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 115-144]

غ

ک

 • کرمی، یوسف نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 199-233]

 • کلاکی، حسن مقایسة ارزش‌های مذهبی دو نسل جدید و پیشین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 171-197]

 • کلاکی، حسن بررسی مقایسة میزان تدین جوانان و ابعاد آن در سه پایگاه اجتماعی بالا، متوسط و پایین [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 107-137]

 • کوثری، مسعود تأثیر نسبی فنّاوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در توسعة اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 139-170]

گ

م

 • متقی، پیمان عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-37]

 • مشبکی، اصغر بررسی آسیب‌شناسانۀ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 133-178]

 • موسایی، میثم نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 199-233]

ه

 • همایون، محمدهادی سیمای جهانگردی در فرهنگ اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 159-208]

 • همایون، محمّدهادی دین و تمدن در گذار تاریخ (رویکردی راهبردی و تمدنی به مهدویت) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-193]