رابطه سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

بهره‌گیری صحیح و مناسب از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی، سطح آگاهی افراد را افزایش داده و باعث تغییر در توقعات آنان از زندگی و در نتیجه عملکرد دولت می‌شود. بنابراین سطح رضایتمندی شهروندان از زندگی تغییر می‌کند و می‌تواند زمینه‌های تغییر در عملکردها و شیوه‌های اجرایی نظام سیاسی را به‌وجود آورد. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط میان سواد رسانه‌ای دیجتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی است. بنابراین تأثیر سواد رسانه‌ای دیجتال بر مؤلفه‌های رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی شامل وضعیت موجود، کارگزاران و ساختارهای نظام سیاسی با استفاده از روش‌های دلفی، اسنادی و پیمایشی مطالعه گردیده است. جامعه آماری شامل شهروندان ایرانی ساکن شهر تهران که بالای 18 سال سن دارند به تعداد6559171 نفر است. حجم نمونه به روش کوکران 385 نفر تعیین و پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی توزیع و داده‌های لازم جمع‌آوری گردید. یافته‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شده است. یافته-ها بیانگر آن است که رابطه آماری معنا‌داری بین سواد رسانه‌ای و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی، وجود نداشته و علیرغم سطح متوسط سواد رسانه‌ای دیجیتال، رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی بسیار اندک است. در همین راستا و به منظور بهره‌مندی مناسب از رسانه‌های دیجیتال در سیاستگذاری‌های نظام سیاسی، پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و مدیران حوزه‌های رسانه‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Digital Media Literacy and Political Satisfaction of Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Hassan Malaekeh 1
  • zahra zamani 2
  • Mansour Haghighatian 3
1 , Islamic Azad University, Shahreza
2 Ph.D. student of political sociology, Islamic Azad University, Shahreza
3 Islamic Azad University, Dehaghan
چکیده [English]

This research studies the effects of digital media on the political satisfaction of Tehran’s citizens. This inevitability of using new technologies, change the level of consciousness, expectations and satisfaction of individuals from life which changes the executive practices of the political system. In this research, it’s examined the of media literacy as the most important indicator of the individuals from digital media on satisfaction of citizens of political system, including the political situation, the agents and structures of the existing political system by using the survey method.
The research method is survey and the statistical society includes all Tehran citizens over 18 years old with 6559171 people. The sample size is 385 people using the Cochran method. The questionnaires were collected using randomized cluster sampling and data were gathered. The findings were analyzed using SPSS software and multivariate regression coefficient (R 2) and Pearson correlation coefficient (r) Findings show that there is no significant statistical relationship between media literacy and political satisfaction of Tehrani citizens, Since the rise in media literacy has not increased the level of political satisfaction of the people, it seems that other factors such as economic, cultural, social and ... factors have a more effective role in digital media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital
  • mass media
  • Media Literacy
  • political satisfaction
  • Tehrani citizens