تحلیل سیاست های فرهنگی خانواده در ایران پس از انقلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه جامعه شناسی

چکیده

خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی در سالهای پس از انقلاب مورد توجه زیادی از سوی سیاست گذاران قرار گرفته است . در این تحقیق به تحلیل سیاست های فرهنگی در خصوص خانواده پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد خانواده ایرانی همچون بسیاری از جوامع دیگر در معرض دگرگونی های مهمی قرار گرفته است. در سال های اخیر از تمایل به تشکیل خانواده تا حدی کاسته شده است و ازدواج تا دست یابی به موقعیت اجتماعی، اقتصادی مناسب به تأخیر می افتد. شواهد نشان می دهد، طلاق از پدیده ای مذموم به راهکاری برای رفع تنش و تعارض بین زوجین تغییر ماهیت داده است؛ هم باشی های خارج از چارچوب ازدواج خصوصاً در شهرهای بزرگ رایج شده است، سن ازدواج افزایش یافته و آمار طلاق رو به فزونی گذاشته است. میزان عمومیت ازدواج نیز در حال کاهش است. شکاف نسلی گسترش یافته و تعارضات نقشی زنان در حال گسترش و فراگیری است. با توجه به آمار و ارقام، اسناد و واقعیت جامعه، خانواده مطلوب مورد نظر سیاست گذاران فرهنگی در جامعه محقق نشده و با اهداف مورد انتظار فاصله دارد. این فاصله بین سیاست ها و وضعیت موجود در جامعه به این صورت تحلیل شده است که شرایط اجتماعی در حال تغییر، جهانی شدن و تحولات فرهنگی، گسترش رسانه ها و ارتباطات، و... بر خانواده اثرگذار بوده و بنابر تغییر بستر اجتماعی، این عوامل به شکل های مختلف بر ساختار خانواده اثر گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Family Cultural Policies in Iran after the Revolution

نویسنده [English]

  • ramin moradi
yasuj university
چکیده [English]

In this research, we analyze the cultural policies of the family. The results show that the Iranian family, like many other societies, is subject to significant changes. In recent years, the tendency to form a family has been reduced to a certain extent, and marriage is delayed until social, economic and social status is achieved. Evidence suggests divorce has changed from a denied phenomenon to a solution to the tension and conflict between couples. Extramarital marriages, especially in major cities, have increased marriage and increased divorce rates. The generation gap has spread and the conflicts of women's role are expanding. According to the statistics, the documents and the reality of society, the desired family of cultural policy-makers in the community is not realized and with the expected goals. This gap between politics and the situation in society has been analyzed in such a way that changing social conditions, globalization and cultural transformations, the spread of media and communications, and ... have influenced the family and, due to the changing social context, this Different factors have affected family structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "family"
  • "cultural policy"
  • "social crisis"