تحلیل ثانویه ارزشهای جنسیتی با توجه به داده های پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان ( با تاکید بر نگرش به نابرابری جنسیتی و خانواده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی روند تغییرات ارزشها و نگرشهای در زمینه برابری جنسی و خانواده بر اساس داده ای پیمایش ارزشهای ایرانیان است. روش مطالعه تحلیل ثانویه است. اساس تحلیل بیشتر با اتکاء به یافته های موج دوم و سوم انجام گرفته است. داده های موج دوم در سال82 مبین گرایش مدرن و فردگرایانه زنان در بازتفسیر خانواده و مفهوم جنسیت است. این یافته های بیان می کنند که در جامعه ایرانی یک دگردیسی جدی در زمینه تغییر ارزشها و نگرشهای جنسیتی در حال شکل گیری است. یافته های موج سوم هرچند همچنان نشان از گرایش بیشتر زنان نسبت به مردان در زمینه ارزشهای مدرن در جامعه است، ولی نشان از نوعی عقبگرد هم در گرایشهای کل جامعه و هم در زنان در زمینه حرکت به سوی برخی نگرشهای برابری جنسیتی نسبت به سال 82 می باشد. این امر نشان می دهد با غلبه ارزشهای بقاء در جامعه گرایش بسوی ارزشهای سنتی در یک روند طولی بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secondary Analysis of gender Values based on the Survey Data of Iranians' Values and Attitudes (Emphasizing the attitude to gender inequality and family)

نویسنده [English]

  • reza azimi
kharazmi university
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the process of changing values and attitudes in the field of gender equality and family based on the data collected by the Iranian survey values. The method of study is secondary analysis. The basis for further analysis is based on the findings of the second and third wave. The second wave data in the year 82 indicates the modern and individualist tendency of women to re-interpret the family and the concept of gender. These findings indicate that in the Iranian society a serious transformation is taking place in the context of changing gender values and attitudes. The findings of the third wave, however, continue to indicate more women's tendency towards men in terms of modern values in society. However, it shows a kind of backwardness in the tendencies of the whole society as well as in women in moving toward some gender-based attitudes towards the age of 82. This suggests that by overcoming the values of survival in society, tendency toward traditional values has increased in a longitudinal trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender values
  • Women
  • modern and traditional family
  • gender equality