تاثیر سرمایه اجتماعی بر خرده فرهنگ جوانان شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

خرده فرهنگ های متفاوت بر اساس موضوعات متفاوتی همانند قومیت، دین و نژاد شکل می گیرند. یکی از این موضوعات خرده فرهنگ های جوانان است. هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه‌ی سرمایه اجتماعی با خرده فرهنگ های جوانان می باشد و اینکه سرمایه اجتماعی چه تاثیراتی در گرایش جوانان به سمت خرده فرهنگ های مختلف دارد. این پژوهش در دو بخش اکتشافی و توصیفی انجام شده است. ابتدا در بخش اکتشافی به منظور ساختن ابزار مناسب و شناخت خرده فرهنگ های مختلف جوانان شهر یزد به انجام مصاحبه کیفی با 20 نفر از جوانان شهر یزد پرداخته شد و پس از شناسایی این گونه ها و ساختن ابزار مناسب پژوهش به شکل پیمایشی اجرا گردید.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر انتخاب شد و همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای چند مرحله ای بوده است. یافته ها به ما نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد و سرمایه اجتماعی با تیپ های پرخاشگری و لمپن در صحبت کردن، جلف و لمپن در آرایش و پوشاک، منزوی و بزهکار در ارزش ها و هنجارها، اعتیاد، مذهبی و ورزش کردن در اوقات فراغت، خارجی در فیلم و موسیقی و غذای گیاهی در غذا خوردن دارای رابطه ‌ای معنا دار و همبستگی بالایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of social capital on Yazd youth subculture

نویسندگان [English]

  • akbar zare shahabadi 1
  • mohammad hasan manaviat 2
1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University
2 MSc student of Social Research, Faculty of Social Sciences, Yazd University
چکیده [English]

Different sub-cultures are formed by different subjects such as ethnicity, religion, and race. One of these different subjects is youth's sub-culture. Our aim in this study is to examine youth's sub-cultures and its relationship with social capital. This study has been conducted in two exploratory and descriptive sections. First, in the exploratory section in order to design appropriate instruments and identifying Yazdi youth's different sub-cultures, 20 Yazdi youth were qualitatively interviewed, and after identifying these varieties and designing appropriate instruments, the study was quantitatively conducted. Through Cochran formula, 385 people were selected as the sample size and also the sampling of this research was multi-stage sampling. Findings indicated that youth's social capital is lower than average level and that social capital has a significant relationship and high correlation with aggression and lumpen in speaking, jaunty and lumpen in make-up and clothing, secluded and criminal in values and norms, addiction, religious and exercising in leisure time, foreigners in movies and music, and vegetarian food in eating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Youth
  • subculture
  • aggression
  • Lumpen