صنعت موسیقی در عصر تکنولوژی های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با مشاهدۀ تغییرات چند دهۀ اخیر می توان گفت که اینترنت و به دنبال آن تکنولوژی هاd دیجیتال، کلیت صنعت موسیقی را متحول و دگرگون ساخته اند. اگرچه می توان به برخی از پیامدهای منفی این روند اشاره نمود، با این حال باید اذعان کرد که بخش بزرگی از کسب و کارهای جدید در صنعت موسیقی همچون توزیع دیجیتال موسیقی پیامد مثبت همین تغییرات فناورانه بوده است. با در نظر گرفتن شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران، هدف اصلی این پژوهش آن است تا با نگاهی نوآورانه و کاربردی به تدوین راهبردهایی برای استفادۀ بهینه از این فرصت های نوظهور در عرصۀ توزیع دیجیتال موسیقی بپردازد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی و مصاحبه با 14 نفر از متخصصان کشور، نقشۀ راهبردی خود را در جهت هدف مطالعه ارائه می دهد. راهبردهای پیشنهادی در این مطالعه، در شش بخش نوآوری محصول، خدمت، موقعیت، فرایند، اجتماعی و پارادایمی تقسیم بندی شده اند. در نهایت، نتایج گویای این امر است که چنانچه سرویس های توزیع دیجیتال موسیقی بتوانند به شایستگی هر چه تمام تر، نیازها و احساس های مخاطب خود را شناسایی کنند، به شکل بهتری خواهند توانست برای نیازهای آنان پاسخ مناسب بیابند و با نوآوری های مدل کسب وکار، بازیگران جدیدی را وارد بازار خود کنند. در پایان، در مورد برخی چالش های فرهنگی و سیاسی این عرصه بحث صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Music Industry in the Age of Modern Technologies: Presenting Innovative Strategies for Digital Music Distribution in Iran

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Afshin Omidi 2
  • Esmaeil Norouzi 3
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 Faculty of Management, University of Tehran
3 M.A. in Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the changes made in the last few decades, it can be said that the Internet, and then digital technologies, have transformed the whole music industry. While some of the negative consequences of this trend can be pointed out, it must be acknowledged that a large portion of new businesses in the music industry such as digital music distribution has been a positive consequence of these technological changes. Given the specific cultural, social, and political conditions in Iran, the main goal of this research is to develop strategies for optimizing the use of these emerging opportunities in the digital distribution of music with an innovative and practical approach. In this regard, using a qualitative research approach and interviewing 14 experts in the country, this study presents its strategic plan for the study. The strategies proposed in this study are divided into six sections: product innovation, service, position, process, social, and paradigmatic. Finally, the results show that if digital music distribution services can adequately identify their needs and feelings, they will be able to better respond to their needs and innovate with business model innovations. They will, by doing so, finally bring new actors into their market. Finally, there are some cultural and political challenges in this arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music industry
  • digital music distribution
  • Innovation
  • Thematic Analysis